La Generalitat necessita contractar 4500 nous empleats públics en els propers tres anys. “Aquesta és l’única manera d’evitar el col·lapse d’una Administració llastada per l’alt nombre de vacants a la plantilla, 1141 sobre un total de 17073 llocs de treball, i amenaçada per l’envelliment de la plantilla, fenomen que provocarà 5000 jubilacions en els propers cinc anys, 12000 a la pròximes dues dècades “, ha assenyalat la conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, Gabriela Bravo.

Aquesta és una de les principals conclusions del Pla Estratègic de Recursos Humans de la Generalitat que la consellera ha presentat aquest divendres al Consell, en primer lloc, ia continuació a les organitzacions sindicals representades a la Mesa General de Negociació del personal funcionari, estatutari i laboral de la Generalitat.

L’elaboració del pla estratègic va ser encarregada pel Consell a la consellera Bravo en el Seminari de Govern Hivern 2016, celebrat el passat mes de gener a Morella, amb l’objecte de dotar totes les conselleries del personal format necessari per a la seva activitat.

Per complir aquesta encomana, la consellera va constituir un grup de treball a la Direcció General de Funció Pública, que ha estat la responsable de l’elaboració del pla, que es es circumscriu al sector de l’Administració General i sobre la gestió és competent la Direcció General de Funció Pública.

A partir d’un diagnòstic previ, el document analitza quines són les actuacions necessàries en l’Administració de la Generalitat en matèria de recursos humans i es planifiquen les mesures concretes a realitzar en els propers anys.

Alta temporalitat i envelliment

Pel que fa al diagnòstic realitzat, un dels elements més cridaners detectats en la plantilla de l’Administració valenciana és la seva elevada taxa de temporalitat, donada la gran proporció sobre el total del personal interí o contractat laboral temporal.

L’Administració de la Generalitat disposa de 17073 llocs de treball. D’aquests, només 15093 estan ocupats, el 88,4%. Les vacants, un total de 1141, afecten sobretot a les conselleries d’Agricultura i Medi Ambient i la d’Educació. A continuació, destaquen el Servei Valencià d’Ocupació i Formació (SERVEF) i la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

L’estructura d’aquestes places ocupades és la següent:

– 9219 Funcionaris de carrera
– 4784 Interins d’urgència
– 1001 Contractats laborals
– 832 Laborals temporals
– 59 Eventuals
– 35 Laborals indefinits no fixos
– 18 Altres

Un altre element destacable de la plantilla de l’Administració valenciana és la seva elevada taxa de provisionalitat, provocada per la generalització, entre el personal funcionari i contractat laboral fix, de situacions de provisió no definitives, com ara la comissió de serveis i l’adscripció provisional. Com a conseqüència, només 6481 funcionaris ocupen la plaça de la qual són titulars (el 42% de les places ocupades), mentre que 8612 places tenen un ocupant provisional.
La conclusió a la qual arriba l’estudi és que el 36% del personal està en situació de precarietat laboral. La seva distribució, a més, no és homogènia, perquè aquest percentatge s’eleva al 51% en el SERVEF, al 49,9% a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i al 45% en Educació i Cultura.

Finalment, l’informe elaborat per la Direcció General de Funció Pública destaca el procés d’envelliment de les plantilles. Més del 60% dels empleats públics tenen cinquanta anys o més; d’ells, més del 13% superen els seixanta. Només 58 persones de l’administració del Consell tenen edat inferior als trenta. És doncs, una plantilla envellida.

En els propers deu anys es jubilen més de 5.000 efectius. Si s’afegeix la previsió de baixes per incapacitat permanent o defunció, a partir de 2018 tots els anys podran generar més de 500 vacants, que seran prop de 800 a partir de 2022 i 900 entre els anys 2025-2029. En 20 anys es jubilarà el 75% de la plantilla, més de 12000 persones.

El pla defensa que per disminuir la taxa de temporalitat i rejovenir les plantilles és necessari convocar processos selectius en la gairebé totalitat de sectors de l’administració autonòmica, així com la inclusió de processos selectius lliures (no restringits) en què es puguin valorar-se, entre d’altres mèrits, els serveis prestats i l’experiència en els llocs objecte de la convocatòria. Per això, el plantejament ideal de les ofertes per als tres pròxims anys és la combinació de processos ordinaris en els quals es ofereixin un nombre alt de places al costat de processos de consolidació en els quals es valori sobretot l’experiència acumulada.

Un cop reduïda la temporalitat, s’hauria de mantenir aquesta situació mitjançant la convocatòria regular de processos selectius mitjançant el sistema d’oposició que permeti un rejoveniment de les plantilles.