El director general de l’Institut Valencià de Finances (IVF), Manuel Illueca, ha anunciat que “la Generalitat, sempre a fi de no allargar més els processos i vetllar pels interessos tant de l’administració com dels alacantins, ha optat per no impugnar el conveni de la patronal Coepa “.

Cal recordar que Coepa, entitat que és deutora d’un préstec de l’IVF que ha estat impagat, va presentar una proposta de conveni de creditors a la qual el IVF es va oposar per considerar que anava en contra dels interessos d’aquest organisme. El recurs de l’IVF va ser rebutjat pel Jutjat amb data 27 d’octubre i posteriorment amb data 11 de novembre s’ha celebrat junta de creditors en què s’ha aprovat la proposta de conveni presentada per la patronal.

“Arribats a aquest punt i notificada l’aprovació del conveni de creditors -ha explicat el director general- l’IVF disposa d’un nou període de deu dies per impugnar l’aprovació del conveni. No obstant això, un cop consultat amb l’Advocacia de la Generalitat, i sempre en defensa de l’interès general, hem optat per no oposar-nos novament a aquest conveni “.

Com ha assenyalat Manuel Illueca, “des del mateix moment en què es van produir els impagaments, l’IVF ha estat buscant una solució consensuada a aquest conflicte, pensant sempre en la recuperació de les quantitats invertides, d’acord amb els protocols interns de funcionament de la entitat pública valenciana en situacions de morositat “.

Davant la impossibilitat de trobar una solució efectiva que porti a la recuperació del capital aportat en aquesta operació, i entenent que ja hi ha un pronunciament judicial sobre aquest procés, l’IVF creu convenient no impugnar aquest conveni i permetre així que continuï el procés concursal sense més dilacions, possibilitant així mateix la viabilitat a la patronal alacantina.

“Des del IVF -ha explicat el director general- continuarem treballant per recuperar en la mesura del possible les quantitats invertides en aquesta operació, a través dels diversos instruments que en dret ens corresponen, la qual cosa suposarà, amb tota probabilitat, l’adquisició del centre d’oficis, que passarà a ser titularitat d’aquest organisme. Posteriorment, i en funció de l’interès que pugui suscitar la infraestructura en el marc de l’estratègia educativa del Consell, es decidirà sobre el seu destí i finalitat “