L’Ajuntament de l’Alcora ha celebrat una nova reunió de la comissió de seguiment de Reyval (representants dels grups polítics, plataforma No a la Contaminació i assemblea ciutadana No a la incineradora) amb la finalitat d’informar sobre dues importants novetats. Noves informacions que, segons destaquen, “posen de manifest, un cop més, la irregular gestió dels residus que fa l’empresa, així com la seva falta de transparència”.
Iniciació d’expedient sancionador en relació amb l’incendi del 19 d’agost

En relació a l’incendi ocorregut el passat 19 d’agost a la planta que la mercantil té a la partida de Santa, la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental ha obert un expedient sancionador a Reyval per no indicar en el seu informe dels fets “ni les causes de l’incident, ni les característiques de l’emissió o abocament ni les mesures correctores adoptades, incomplint un dels condicionants del seu autorització ambiental integrada “. La sanció proposada és de 50.000 euros.

Cal destacar que l’AAI de la mercantil, modificada per Resolució de 7 de novembre de 2014, té entre els seus condicionants que “si es produeix algun incident en les instal·lacions que comporte un funcionament anòmal i poguessin derivar efectes adversos per al medi ambient i la salut de les persones … la mercantil ha de remetre a la Direcció General de Qualitat Ambiental un informe detallat, en el qual han de figurar les causes de l’incident, les característiques de l’emissió o abocament i les mesures correctores, entre altres dades “.

Per tant, l’informe que aporta Reyval incompleix aquest condicionant de l’AAI.

Després de la notificació de l’Acord d’Iniciació de l’expedient sancionador, es concedeix un termini de 15 dies per formular al·legacions i presentar els documents i informacions que estimi pertinents.
Multa de 20.001 € per infracció greu

D’altra banda, el Jutjat del Contenciós-Administratiu número 1 de Castelló ha ratificat la sanció imposada per la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental de la Generalitat Valenciana a Reyval Ambient per “incomplir les condicions establertes en l’autorització ambiental integrada, a tractar residus de pintura sense autorització “. Una infracció que preveu l’article 83.3b) de la llei 2/2006 de 5 de març, on es qualifica com a greu, “ja que es constata mal a les persones”.

D’aquesta manera, la sentència desestima el recurs contenciós-administratiu interposat per la mercantil 5/2016 enfront de la resolució de data 2016.03.11 del director general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, confirmant l’acte administratiu impugnat “per ser ajustat a dret “, i per tant,” ha de ser confirmat en la seva integritat “. Cal destacar que aquesta resolució és ferma, ja que contra la mateixa no cap recurs algun.

En la resolució sancionadora s’imposa una multa a Reyval de 20.001 € (infracció greu en el seu grau mínim), després d’inspecció i denúncia del Seprona i queixes veïnals, per l’existència de residu líquid procedent de cabines de pintura que es troba en el grup 0801 de la llista de residus de l’ordre MAM / 304/2002 de 8 de febrer per la qual es publica les operacions de valoració i eliminació de residus i la llista europea de residus, a la llista per la qual s’autoritza l’eliminació no s’inclouen cap tipus d’aquests residus.

Concretament, en l’acta d’inspecció de data 21/06/2012 consta que “s’observa la màquina de la inertizadora treballant i en què s’estan aportant terres carbonitzades, calç, ciment i residu líquid procedent de cabina de pintura”. A les actes d’inspecció s’uneixen diverses queixes veïnals per “la forta olor a pintura existent a la zona”. Es fa constar, a més, molèsties produïdes als veïns com picor d’ulls, dificultat per respirar … “pel que queda constatat el dany a les persones i la qualificació de la infracció ha de ser de greu”.

Aquestes actes es van dur a terme el 21 de juliol de 2010 i “en el moment dels fets no tenia autorització per poder tractar els residus de pintura”, s’explica en la sentència., En la qual s’indica que “no va haver obrar per seu compte, fent cas omís a l’AAI com així s’ha demostrat al llarg de l’expedient administratiu “.