La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural va a incentivar amb un total de 40 milions d’euros la instal·lació de joves agricultors, una ajuda inclosa en el Programa de Desenvolupament Rural 2014-2020.

En l’actual convocatòria s’han presentat 850 sol·licituds, xifra que triplica el nombre de les presentades en l’última, resolta en 2013. D’aquest total, un 58% correspon a la província de València, un 22% per a Alacant i un 20% a Castelló. Les oficines de la conselleria en què s’han presentat més sol·licituds han estat: Utiel, Llíria i Requena a València; Baix Segura i Vinalopò Mitjà a Alacant; i el Maestrat a Castelló.

Els agricultors sol·licitants hauran de tenir entre 18 i 40 anys d’edat, tenir la formació adequada i presentar un “pla empresarial”, que recull el desenvolupament de les activitats agrícoles o ramaderes que té previst realitzar. Així mateix, el jove agricultor es compromet a exercir l’activitat agrària durant un temps determinat i podrà haver-la iniciat amb 24 mesos d’antelació a la presentació de la sol·licitud.

L’objectiu és que els joves puguin instal·lar-se com agricultors professionals, titulars o cotitulars d’una explotació agrària prioritària que aconsegueixi aquesta consideració en un termini màxim de 18 mesos des de la seva instal·lació.

Així mateix, podran accedir a l’ajuda a través de la integració com a soci en una entitat associativa amb personalitat jurídica, preexistent o de nova constitució, que sigui titular d’una explotació agrària i en què el control de l’explotació recaigui en què el beneficiari de l’ajuda.

Aquesta iniciativa es troba prevista en el Programa de Desenvolupament Rural, que compta com a novetats donar un major protagonisme a la innovació i la transferència del coneixement, el suport als règims de qualitat, plans de reestructuració per a cítrics, el pagament a petits agricultors que cedeixin seva explotació de forma permanent, major pes de mesures forestals, mesures de suport de cultius en zones vulnerables, protecció de les zones humides i de cooperació per a la innovació: projectes pilot, finques col·laboradores.