La Generalitat ha concedit subvencions per un import de 1,8 milions d’euros a 47 ONGD per finançar projectes i activitats d’educació per al desenvolupament en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, segons una resolució de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i cooperació publicada al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV).

Aquesta ajudes es distribueixen en tres modalitats. Un primer grup, beneficiat amb un import de 732.201,20 euros, està dedicat a subvencionar projectes que promoguin processos educatius i activitats pedagògiques per treballar els objectius de desenvolupament sostenible en institucions i centres educatius públics.

Una altra modalitat, a la qual se li han assignat 366.100,60 euros, abasta projectes relacionats amb els objectius de desenvolupament sostenible que promouen activitats d’intencionalitat educativa fora del sistema educatiu formal.

Finalment, s’han destinat 732.201,20 euros a intervencions orientades a la sensibilització de la societat en el seu conjunt que promoguin la conscienciació i el compromís ciutadà.

Al costat de les subvencions destinades a l’educació per al desenvolupament, la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació manté obertes dues línies de subvencions: les dirigides al cofinançament de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament i les específiques per a projectes en països o territoris d’Àfrica. L’objectiu és garantir el correcte funcionament de la cooperació descentralitzada, així com l’enfortiment dels agents de desenvolupament de la Comunitat Valenciana.

Totes aquestes subvencions s’emmarquen entre les accions encaminades a l’aplicació de l’III Pla Director de Cooperació al Desenvolupament aprovat pel Consell, que al costat dels plans anuals i els plans estratègics articulen la política de la Generalitat en matèria de cooperació al desenvolupament.

El III Pla Director reconeix al desenvolupament com un procés multidimensional que amplia les capacitats i opcions de les persones, així com els seus drets efectius i el seu grau de llibertat, en poder fer realitat aquells escenaris de vida que consideren desitjables. S’evidencien així les implicacions que per a la política de cooperació al desenvolupament es deriven d’aquest enfocament basat en drets i dels compromisos assumits en el marc dels tractats internacionals sobre drets humans.

Al seu torn, el III Pla Director reconeix que l’educació per al desenvolupament i la sensibilització social són instruments indispensables per al compliment d’aquests objectius. La finalitat d’aquestes eines és fomentar la reflexió crítica sobre les causes de la desigualtat al món i la relació d’interdependència de les societats.

D’aquesta manera, el Consell vol promoure valors i canvis en les pautes de comportament entre la societat valenciana, que repercuteixin en les societats del sud i en el compliment de l’Agenda 2030 per afermar els Objectius de Desenvolupament Sostenible dins i fora de la Comunitat.