La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Carmen Montón, ha presidit la comissió interdepartamental en què s’ha aprovat la constitució de la Comissió d’Avaluació de l’Impacte en Salut a la Comunitat Valenciana.

La constitució d’aquesta comissió ve determinada pel Decret 86/2016, que regula el procediment per a la implantació de l’Avaluació de l’Impacte en Salut (EIS) a la Comunitat Valenciana.

“La Comissió d’Avaluació d’Impacte en Salut serà el fòrum en el qual es coordinaran les actuacions tendents a desenvolupar l’enfocament internacional de salut pública ‘Salut en totes les polítiques’ que impulsa l’Organització Mundial de la Salut, i on s’analitzaran les repercussions de les accions del Govern de la Generalitat a la salut de les persones “, ha assenyalat consellera.

El decret estableix que en totes les polítiques, normes, programes, projectes i activitats de qualsevol índole que es duguin a terme per part de l’administració valenciana s’ha de tenir sempre en compte el seu impacte sobre la salut de la ciutadania.

La Comissió d’Avaluació de l’Impacte en Salut a la Comunitat Valenciana està composta per la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Carmen Montón, en qualitat de presidenta, i el subsecretari de la Conselleria de Sanitat, Ricardo Campos, (que exerceix les funcions de la secretaria amb veu però sense vot).

Com a vocals formen part les persones titulars de la conselleries amb competències en les següents matèries: Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra; Economia sostenible, sectors productius, Comerç i Treball, Rafael Climent; Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Elena Cebrian; Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador; Educació, Recerca, Cultura i Esport, Vicent Marzà; i Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, Manuel Alcaraz. A la reunió d’aquest dimecres han delegat la seva assistència els consellers d’Economia i Habitatge.

També formen part de la comissió les persones titulars de les secretaries autonòmiques amb competència en les matèries enumerades anteriorment, Sanitat i l’Agència Valenciana de Turisme.

Comitè Tècnic

D’acord amb el que estableix el decret, la comissió ha proposat la constitució d’un Comitè Tècnic. Entre les funcions d’aquest comitè -integrat per tècnics de les diferents conselleries implicades en la implantació de l’avaluació de l’impacte en la salut- està identificar i recopilar aquells plans, projectes i programes en fase d’elaboració o en projecte que estiguin previstos pels diferents departaments del Consell i que tinguin relació amb les àrees susceptibles de ser sotmeses a l’avaluació de l’impacte en salut.

El Comitè Tècnic serà, a més, l’encarregat del disseny de l’eina que analitzi l’impacte en la salut que s’ha d’aplicar a les diferents normes o iniciatives.

També elaborarà un pla de comunicació i de sensibilització per donar a conèixer els objectius de l’avaluació de l’impacte en la salut. Finalment, el comitè, en un termini no superior a sis mesos, elevarà a la comissió -ha quedat formalment creada- els resultats del seu treball i les propostes que requereixin de la seva aprovació.