El Consell ha presentat al·legacions en el marc del procediment incoat pel Ministeri d’Hisenda per a la determinació i repercussió de responsabilitats com a conseqüència de la multa de 18.930.000 imposada pel Consell de la Unió Europea després de la investigació en la qual les autoritats europees van constatar que els anteriors governs valencians van incórrer en una manipulació de les dades de dèficit al no comptabilitzar despeses de Sanitat per import de 1.891 milions, corresponents al període 2008-2011. En l’escrit, signat pel conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, se sol·licita arxivar i deixar sense efecte el procediment obert pel qual l’Administració central pretén repercutir l’import de la multa a la Generalitat, en argumentar que la responsabilitat és de l’Estat, ja que té la competència de supervisió i remissió de les xifres de dèficit a la Unió Europea.

En aquest sentit, les al·legacions de la Generalitat subratllen que els fets que han motivat la sanció de la UE, és a dir, la pràctica dels anteriors governs del PP d’assumir la despesa sense cobertura pressupostària i no comptabilitzar-, eren “notoris, públics i àmpliament coneguts pel Ministeri d’Hisenda, per la IGAE i per l’INE “, ja que la Sindicatura de comptes, en els seus informes anuals de fiscalització dels comptes de la Generalitat, que es remeten al Tribunal de comptes, venia denunciant des de finals dels noranta aquesta realitat. Aquestes fiscalitzacions no només es remetien als organismes estatals, sinó que es publicaven en un diari oficial -concretament, en el Butlletí Oficial de les Corts Valenciana-, ia més gaudien d’una amplíssima repercussió pública. Com a mostra d’això, l’escrit d’al·legacions de acompanya de referències de nombrosos mitjans de comunicació en què es reflecteixen les denúncies del Síndic sobre l’ocultació de factures per part dels anteriors executius del PP.

És més, l’escrit s’acompanya de la denúncia que un viceinterventor va realitzar en l’informe corresponent a 2003 -i que formava part d’un annex de la fiscalització de la Sindicatura de Comptes-, en el qual s’advertia de la possibilitat de “imputació de responsabilitats “per la” persistència “de Sanitat en l’assumpció de despeses sense cobertura pressupostària.

La de l’Estat, una versió “inversemblant”

Per aquests motius, en les al·legacions es considera “inversemblant” la versió de les autoritats estatals que van tenir coneixement de la incorrecta comptabilització de la despesa sanitària al maig de 2012, amb motiu de l’adhesió del Consell al Mecanisme Extraordinari de Pagament a Proveïdors -que obligava a treure a la llum les factures no comptabilitzades fins llavors-, “ja que aquests ‘irregularitats’ eren públicament conegudes per l’Administració de l’Estat”. La mateixa Comissió Europea, en el marc de la seva investigació, va destacar que “gran part” de la informació ja havia estat revelada en els seus informes per la Sindicatura de Comptes. L’Estat argumenta que en aquests anys no tenia “suficients poders” per a la comprovació de les dades aportades per les comunitats autònomes. No obstant això, en aquest cas la informació havia estat ja difosa per un organisme fiscalitzador i publicada en un diari oficial.

El conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ha expressat el seu rotund rebuig a que l’actual Consell hagi de carregar amb una multa per uns fets dels quals són responsables els anteriors gestors autonòmics, així com l’Estat, per “incomplir les seves obligacions “i” incórrer en responsabilitat per ‘culpa in vigilant’ “. “Nosaltres no hem de pagar la multa perquè el que ha passat és responsabilitat d’un Govern anterior”, ha asseverat el titular d’Hisenda, per afegir: “Però, a més, resullta que l’anterior Executiu feia coses que la Sindicatura de Comptes i altres organismes denunciaven “.

“Per tant -asevera- eren fets coneguts pel gran supervisor, que era el Govern d’Espanya. Si el Govern no supervisava, aquí té com a mínim una corresponsabilitat o, diria més, la responsabilitat que al final ens hagin posat una multa” .

En l’escrit es demana, en primer lloc, l’arxiu del procediment per considerar que la responsabilitat última del que ha passat és estatal i, subsidiàriament, per al cas que es rebutgin les al·legacions, es manté que en tot cas hi va haver una “responsabilitat concurrent “entre l’Estat i la Generalitat (per l’actuació dels anteriors gestors). Així mateix, se sol·licita la suspensió de l’execució del procediment, a l’espera que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea dictamini sobre el recurs presentat pel Govern d’Espanya contra la imposició de la multa. El Consell denuncia que la sanció incrementarà les xifres de dèficit en 2015 i “perjudicarà encara més els serveis públics essencials dels valencians”, donada la “asfíxia financera” de la Generalitat.