S’ha arribat a un preacord entre l’Associació Provincial d’Empreses de Transport de Viatgers per Carretera i Urbans de Castelló i la Representació dels Treballadors formada per cinc delegats de CCOO i 3 d’UGT més els corresponents assessors per a la posterior signatura per a la redacció del Conveni col·lectiu durant la jornada d’avui. S’ha acordat una pujada salarial, s’ha aconseguit una millora de les condicions en baixes, accidents o malalties i també dels permisos de paternitat i malaltia de familiars de primer grau. Aquest preacord ha estat culminat després de sis mesos de negociació durant els quals, i malgrat les diferències previsibles en aquest tipus de negociació, ambdues parts van mostrar des del primer moment la seva voluntat d’arribar a un acord, tenint aquest una vigència des de l’1 de gener de 2016 al 31 desembre 2018.

D’aquesta manera, no només s’ha acordat una pujada salarial per a cada un dels tres anys de vigència del mateix d’un 1,5% sinó que a més s’han aconseguit importants avenços en la defensa dels llocs de treball en establir clàusules especials de subrogació així com el manteniment del lloc de treball per excedència voluntària durant el primer any. En els supòsits de E.T per malaltia comuna, accident no laboral o malaltia professional les empreses han de complementar la prestació per aquestes causes fins al 85% de la mateixa des del dia vint-iu i durant un màxim de 90 dies per any. També es millora en un dia els permisos retribuïts en els supòsits de naixement, malaltia greu i hospitalització per als casos de familiars de primer grau. I en l’apartat de Formació les empreses es faran càrrec de l’abonament de les taxes del CAP i la Targeta Digital, realitzant el treballador els cursos necessaris en aquells centres de formació que l’empresa designi, facilitant així mateix la documentació necessària.