L’Ajuntament d’Almassora ha obert avui el termini per integrar una nova borsa de treball per a necessitats de personal temporal amb la categoria d’operaris del cementiri municipal. Els interessats tenen fins al dia 13 de desembre per presentar la instància al Servei d’Informació i Atenció Ciutadana (SIAC). Posteriorment, el tribunal crearà una borsa de treball per a necessitats de personal que permetrà cobrir la vacant que deixi al gener per jubilació un dels dos operaris actuals, a més de necessitats puntuals en el futur.

El sou d’aquesta categoria és de 1.673,01 euros bruts mensuals. El beneficiari realitzarà les següents funcions: control d’accessos i sortides dels clients, control i gestió d’empreses externes encarregues del manteniment, control de documentació necessària per als enterraments i desenterraments, comunicar els enterraments i la informació necessària per a les mateixes, realitzar els enterraments i desenterraments i execució de tasques de neteja, jardineria i manteniment del cementiri i els seus accessos.

Els requisits necessaris són: tenir més de 16 anys, aptitud exigible per al càrrec mitjançant certificat mèdic i titulació mínima en graduat escolar, ESO o equivalent. Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, l’Alcaldia publicarà el llistat d’admesos i exclosos i cinc dies després de determinar el lloc i la data i hora d’inici de la fase d’oposició.

Realitzada i corregida, el tribunal publicarà els resultats i concedirà cinc dies per a reclamacions i 5 més per a la presentació dels documents acreditatius dels mèrits a valorar en la fase de concurs únicament a aquells aspirants que hagin superat la fase d’oposició. La prova, obligatòria i eliminatòria, constarà de dues parts: un qüestionari amb cinc preguntes curtes a desenvolupar i la resolució escrita de dos casos pràctics d’acord amb el temari de l’annex (de carrer, ordenança municipal de cementiri, reglament de policia sanitària mortuòria de la Comunitat Valenciana, jardineria, obra i informàtica -entorn Windows i correu electrònic-).

Els aspirants disposaran d’una hora i mitja com a màxim per realitzar aquesta prova. Els qui la superin seran convocats per a realitzar un examen pràctic compost de tres apartats relacionats amb les funcions a exercir. A més, la fase de concurs puntuarà els mèrits dels candidats: haver treballat en funcions com les que són objecte de convocatòria, haver treballat en funcions de manteniment, estar en possessió del carnet de carretoner, haver realitzat cursos d’informàtica, estar en possessió de estudis superiors als mínims establerts i acreditar coneixements de valencià.

Els 10 primers aspirants en puntuació en les fases d’oposició i concurs se sotmetran també a una entrevista curricular en la qual es tindran en compte altres mèrits deduïts del currículum vitae.