L’Ajuntament d’Almassora s’encarregarà de la reparació del pont de l’autopista AP-7. L’obra s’executarà durant aquest estiu, després de la recent recepció de l’autorització del Ministeri de Foment per actuar en aquest vial. El gruix de l’actuació, valorada en 6.291,52 euros, se centrarà en la reparació de juntes estructurals de dilatació en el pas superior, tal com figura en l’informe remès a l’enginyer cap de la demarcació de Carreteres de l’Estat a la Comunitat Valenciana.

El consistori va enviar la petició el passat 31 de maig. Prop d’un mes més tard, el passat 28 de juny, l’enginyer va resoldre favorablement a l’entendre que l’obra s’ajusta a la legalitat i és necessària la intervenció al Camí Pla de Museros. Les mateixes fonts recorden a l’Ajuntament d’Almassora que ha de posar-se en contacte amb el gerent del tram Tarragona-València de l’AP-7 a fi de coordinar les actuacions en tot allò que pugui afectar la mateixa autopiesta ia la circulació viària, així com establir les preceptives mesures de coordinació.

“Tot i que la titularitat del vial és del Ministeri de Foment, el manteniment i, en concret, aquesta reparació és competecia municipal, de manera que vam iniciar els tràmits dos mesos enrere en entendre que la intervenció no pot demorar-se més temps per raons de seguretat “, ha assenyalat el regidor de Serveis Públics, Joan Antoni Trenco.

Tal com figura en l’informe, es respectaran els serveis i instal·lacions de l’autopista (regs, cunetes, camí de servei, tanca de tancament, desguassos, sistema de drenatge profund, xarxa de comunicacions en mitjana, etc.). El titular de l’autorització haurà de reposar, al seu càrrec, els elements de la carretera que resultin danyats per l’execució de les obres.

A causa de les característiques de la carretera i el risc que comporten les obres, queda prohibit emprar procediments que produeixin fum, pols, enlluernament o altres anàlegs que puguin afectar la circulació de l’autopista. En cas de ser inevitables, els operaris empraran les mesures correctores més adequades. En la mateixa línia, no està permès l’apilament de material que pugui suposar un obstacle per al drenatge longitudinal o transversal de l’autopista o que constitueixi un risc relatiu a la seguretat viària.