L’Ajuntament de Castelló ha adjudicat les obres de restauració de les façanes del Palau Municipal per un import de 402.000 euros i un termini d’execució de tres mesos. Aquesta licitació va sortir inicialment per un import de 470.000 euros pel que la seva adjudicació ha suposat un estalvi de prop de 70.000 euros per a les arques municipals.

La intervenció que es projecta es concretarà en la rehabilitació i restauració de les façanes del Palau Municipal d’Castelló de la Plana, responent al principi de màxim respecte a l’edifici, a la seva arquitectura ia la seva repercussió com a emblema de la ciutat, per facilitar la seva percepció com a lloc de trobada obert i de comunicació entre els ciutadans i la institució municipal.

La façana principal de l’edifici es troba actualment en unes condicions de deteriorament evidents, hagut de sobretot a la seva antiguitat, localització, característiques dels materials emprats en la seva construcció i actuacions incontrolades a què ha estat sotmesa. A la resta de façanes no s’observen en general patologies de consideració, llevat l’estat de la fusteria, alguns desperfectes localitzats en el revestiment dels murs i la presència d’elements impropis.

Després de l’estudi de les característiques arquitectòniques i de les patologies observades visualment a l’edifici, els tècnics han decidit executar una intervenció que comprendrà les següents operacions: eliminació de tots els elements impropis actualment existents a les façanes, com claus, canalons, cables, focus , armaris i quadres elèctrics, sistema de protecció contra el posat de coloms, elements decoratius, etcètera; neteja i consolidació dels paraments i elements petris, prèvia preconsolidació a les zones que ho requereixin, amb aplicació dels tractaments necessaris, cosit d’esquerdes i segellat de juntes, reposició d’elements o volums perduts i aplicació de tractaments de protecció; substitució del arrebossat amb morter de ciment de les façanes laterals per un nou revestiment més d’acord amb les característiques de l’edifici, així com dels balustres prefabricats de formigó per altres nous de pedra calcària; i substitució de totes les finestres i portes balconeres, de fusta o d’alumini, existents en els buits de les façanes i dels vidres corresponents, amb eliminació de les persianes actualment instal·lades, la funció de protecció solar es confiarà ara al nou vidre a instal·lar .

D’altra banda es modificarà parcialment el sistema de climatització de l’immoble, substituint les unitats exteriors visibles des de l’exterior, s’instal·larà un nou sistema d’il·luminació de les façanes, basat en criteris actuals i amb els seus elements adequadament dimensionats per posar de relleu els seus valors sense alterar el seu aspecte; i es procedirà a la substitució del sistema actualment instal·lat per evitar el posat de coloms.

edifici BIC

Des de l’equip de govern han mostrat la seva satisfacció per l’adjudicació i l’imminent inici de les obres i han destacat que estem parlant d’un edifici declarat BIC (Bé d’Interès Cultural), protegit per la normativa urbanística municipal i que aquest any ha complert 300 anys. “El Palau Municipal es troba en un estat de conservació deficient i no podem permetre que segueixi deteriorant-se per més temps. Castelló no és una ciutat amb un gran patrimoni arquitectònic i el que tenim l’hem de cuidar i posar-lo en valor “han explicat.

Cal recordar que aquesta actuació se suma a l’adequació que s’ha fet de l’edifici nou de l’Ajuntament, unes obres que que han inclòs la pintura de la façana, la neteja de les escultures i l’arranjament de la fusteria de finestres i balcons, on també s’han instal·lat jardineres amb geranis.