Els grups municipals de PSPV, Compromís i Castelló en Moviment han presentat una moció conjunta perquè, en el Ple de l’Ajuntament que tindrà lloc el proper dijous 26 de maig, s’acordi la creació d’un Consell consultiu sectorial d’accessibilitat com a forma de disposar de un mecanisme de diàleg permanent i coordinació en el si de l’administració local, que evito incoherències i espais-frontera a l’hora de posar en marxa programes des de les diferents àrees.

A més, la moció defensa la necessitat d’adaptar la normativa municipal al nou enfocament impulsat per la Convenció Internacional sobre els drets de les persones amb diversitat funcional, de manera que l’Ajuntament redactarà una ordenança específica com a instrument que desenvolupi i complementi, en l’àmbit municipal , la normativa estatal i autonòmica en matèria d’accessibilitat.

En la moció es recorda que la perspectiva d’accessibilitat universal ha de ser transversal en tots els àmbits d’actuació de l’administració: cultura, hisenda, esports, educació, policia, urbanisme, medi ambient, etc. La seva consideració requereix coordinar objectius i propostes i intentar eliminar espais-frontera entre els sectors que tradicionalment han abordat l’accessibilitat (urbanisme, transport, comunicació i senyalització i edificació). Per tal motiu, s’han de buscar enfocaments i activitats compartides i complementàries per a la solució dels problemes comuns, canals d’informació, coordinació i cooperació entre els diferents sectors afectats i programes d’acció transversals en què s’integren i combinen actuacions sectorials.

Amb aquest objectiu, també s’aprovarà impulsar la figura de la Inspecció d’accessibilitat, en l’àmbit dels serveis tècnics municipals, que vetllarà pel compliment d’aquesta Ordenança, detectarà i informarà sobre barreres d’accessibilitat en el medi urbà, en l’edificació, el transport i en la informació i comunicació de l’entorn municipal. Aquesta vigilància serà complementada pels altres serveis d’inspecció municipals i per la Policia Local. Finalment, en la moció també s’acorda que el Consell i la Inspecció d’Accessibilitat faran les aportacions oportunes al Ordenança.

Pel que fa al Consell consultiu sectorial d’accessibilitat, que estarà format per representants tècnics, destacar que establirà canals d’interacció directa per canalitzar les reclamacions de les persones usuàries en matèria de discapacitat; assistirà i assessorarà els òrgans competents en l’exercici de les seves funcions, facilitant la participació dels col·lectius afectats, a més d’estudiar, tractar, valorar i dictaminar tots aquells expedients sobre concessió de llicència d’obra i / o d’obertura de negocis que puguin plantejar la creació de noves barreres. Aquest òrgan també desenvoluparà les funcions de control i seguiment de l’estat de l’accessibilitat al municipi i podrà tramitar propostes d’actuació a través dels òrgans corresponents.

Cal destacar que amb aquest acord es compleixen diversos punts del Programa de Govern Municipal signat per PSPV, Compromís i Castelló en Moviment, en el qual es recollia el compromís de crear una comissió d’accessibilitat, potenciar l’accessibilitat en el transport públic i posar en marxa un pla d’accessibilitat amb itineraris urbans.