El Butlletí Oficial de l’Estat publicava ahir l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament de Castelló de la Plana per a l’exercici 2016, segons acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 17 de juny de 2016.

Les places que surten a concurs són:

Subgrup A1: – Una plaça de tècnic / a de protocol i organització d’esdeveniments, subgrup A1, pertanyent a l’escala d’administració especial, subescala tècnica, tècnic / a superior.

Una plaça d’intendent general, subgrup A1, pertanyent a l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local, escala superior.

Subgrup A2: – Una plaça de tècnic / a mitjà de normalització lingüística, subgrup A2, pertanyent a l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials, classes comeses especials, categoria mitjana.

Subgrup C1: – Quatre places de mediador / a intercultural, subgrup C1, pertanyents a l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials, classe comeses especials, categoria auxiliar.

Subgrup C2: – Una plaça d’intèrpret de llenguatge de signes, subgrup C2, pertanyent a l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials, classe comeses especials, categoria auxiliar (mitja jornada).

Agrupacions professionals: – Una plaça de subaltern / a, subgrup agrupacions professionals, pertanyent a l’escala d’administració general, subescala subalterns. »El que es fa públic per a general coneixement i efectes