El Govern municipal de Castelló està ultimant l’elaboració d’un pla de control tributari per fomentar les tasques d’inspecció i aturar la frau fiscal. El document, impulsat des de la Regidoria de Gestió Municipal i elaborat per l’Administració Tributària Local, s’emmarca dins dels objectius que en matèria de fiscalitat s’inclouen en el Pacte del Grau.

“Totes les ciutadanes i tots els ciutadans tenim l’obligació constitucional de contribuir al sosteniment de les despeses públiques, d’acord amb la nostra capacitat econòmica i per a això cal comptar amb un sistema tributari just”, ha afirmat l’alcaldessa, Amparo Marco. “L’Ajuntament ha de comptar amb els ingressos necessaris per a les polítiques socials i d’ocupació. És un esforç de la ciutadania per tenir una ciutat millor “.

El pla de control tributari municipal es desenvoluparà fins al 2019, amb dues línies de treball fonamentals: millorar l’atenció al contribuent i potenciar la investigació del frau tributari. “Si combatre el frau ha estat sempre un objectiu prioritari, a hores d’ara resulta essencial no només pels increments en la recaptació, sinó per contribuir eficaçment a una distribució més equitativa i justa de la càrrega tributària”, ha assenyalat Marc.

Amb el desenvolupament d’aquest pla, l’Administració tributària municipal busca prevenir o anticipar els possibles focus de frau fiscal. Per això, pretén desenvolupar plans específics per millorar la inspecció en els principals impostos i taxes municipals. És el cas de l’IBI, l’IAE, la plusvàlua, els guals i l’ocupació de via pública. “En la situació econòmica actual la fiscalitat no ha de tenir un afany recaptatori, ha de generar dinamisme econòmic i d’ocupació i no ofegar les famílies” ha explicat.

Marc recorda un altre dels objectius que serà realitat en breu: la creació del Consell Municipal d’Inspecció. Un organisme que tindrà com a missió la d’identificar, analitzar i proposar millores a les actuacions de control o inspecció realitzades per les diverses unitats, departaments o negociats amb competències en matèria d’inspecció.

El consell dissenyarà l’estratègia per millorar l’eficàcia i eficiència de les activitats d’inspecció. Es pretén disminuir l’excessiu control sobre el contribuent o sobre un sector d’activitat, i evitar que es solapin les actuacions de control dels diferents organismes municipals. La intenció és aconseguir un ús més racional i eficient dels recursos humans i materials que l’Administració local posa al servei de la gestió tributària.