El Ple ha aprovat de forma inicial l’ordenança municipal reguladora de la prevenció i control del mosquit tigre en el terme municipal de l’Alcora.

Després de la seua publicació en el BOP i el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, els interessats tindran 30 dies per presentar reclamacions o suggeriments. En el cas de no presentar-se, es considerarà aprovada definitivament.

L’ordenança té per finalitat controlar a l’Alcora les poblacions de l’espècie invasora del mosquit tigre, així com d’altres mosquits autòctons, per tal de minimitzar els efectes que aquests insectes puguen ocasionar a la ciutadania. Es tracta d’aportar la informació, solucions i consells necessaris als ciutadans per evitar la presència i/o expansió dels mosquits en el municipi.

De la mateixa manera, es pretén dotar a l’Ajuntament de les eines necessàries per a fer complir les mesures oportunes en aquells espais que puguen contenir aigües estancades, així com permetre als òrgans competents sancionar als subjectes responsables de la reproducció de les espècies de mosquits autòctons i del mosquit tigre.

En l’estiu de l’any 2015 es van detectar les primeres poblacions del mosquit Aedes albopictus a l’Alcora, conegut popularment com a mosquit tigre, que té una alta capacitat invasora i un efecte negatiu sobre la qualitat de vida i salut de les persones.

Donats els especials requeriments d’aquest mosquit, a més dels tractaments i el control de les masses d’aigua en espais públics, resulta imprescindible la col·laboració ciutadana, ja que la major part dels seus llocs de posades se situen dins de l’espai privat (plats de tests, abeuradors, pitxers, basses, desguassos i sistemes de drenatge de les teulades, etc.).

L’Ajuntament de l’Alcora es fa responsable de dur a terme les actuacions necessàries en l’espai públic amb la finalitat d’evitar el desenvolupament de les poblacions larvàries del mosquit en els punts d’aigua estancada de l’espai públic, cementeri, jardins, embornals… així com d’aportar als ciutadans la informació necessària perquè puguen evitar que hi haja punts de cria en l’àmbit privat i així garantir el benestar de la ciutadania, així com la seguretat en la salut i el respecte al medi ambient.formativas de posgrado relacionadas con la condición física y el deporte”.