L’avantprojecte de Llei de la Funció Social de l’Habitatge, que ha elaborat la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori dirigida per María José Salvador, estableix tot un seguit de mesures d’estímul perquè els propietaris ofereixin en lloguer els seus habitatges i afavorir així la sortida al mercat dels habitatges buits i així satisfer les necessitats habitacionals, sobretot, dels col·lectius amb major vulnerabilitat.

El text legislatiu, que té com a objectiu fer efectiu el dret a l’habitatge digne, adequat i assequible, preveu diferents iniciatives per evitar la perllongada desocupació dels habitatges de manera injustificada ja que el 15% dels habitatges de tota la Comunitat Valenciana estan buides , segons les estadístiques oficials de l’Institut Nacional d’Estadística, això suposa unes 500.000 a tot el territori valencià.

Així disposa que la conselleria competent en matèria d’habitatge establirà un sistema voluntari d’obtenció o d’oferta d’habitatges privats per a la seva posada en lloguer. Amb aquesta finalitat, la Conselleria de constituir un sistema d’ajudes per a estimular els propietaris i inversors a posar en el mercat de lloguer habitatges per a persones i unitats de convivència amb dificultats per accedir a aquest mercat amb ingressos inferiors a 4,5 vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples.

En aquests casos, l’administració pública posarà en marxa una sèrie de mesures per a l’assegurament dels riscos inherents a l’ocupació dels habitatges que garanteixin el cobrament de la renda, els desperfectes causats, la responsabilitat civil, l’assistència de la llar i la defensa jurídica.

Lloguer solidari

Així mateix, la norma també preveu que la Generalitat pot adoptar la iniciativa per a lloguer solidari de pisos buits que necessiten algun tipus de rehabilitació i els propietaris no poden assumir les despeses que representa.

Aquesta iniciativa preveu afavorir als propietaris dels habitatges que no poden mantenir ni rehabilitar-les, però que volen conservar la propietat. També té com a finalitat mobilitzar els habitatges desocupats i obtenir més habitatges per a polítiques socials, així com propiciar que es facin obres de rehabilitació per generar ocupació.

Els propietaris que es vulguin acollir a aquestes mesures podran cedir el seu habitatge a la Generalitat perquè, a través de la xarxa d’intermediació, es disposi per al seu arrendament per un període màxim de sis anys. Per la seva banda, els propietari cobraran una renda mensual per l’import que es reguli reglamentàriament i contribueixi a les despeses ordinàries de l’habitatge a canvi de tenir la seva propietat arreglada i en ús.

La Conselleria serà l’encarregada, en aquests casos, de fer l’estudi econòmic i rehabilitació pertinent, despeses que juntament amb tots els derivats de la gestió, es repercutiran al propietari.

Totes aquestes mesures es complementen amb ajuts públics per al lloguer per a persones i unitats familiars amb ingressos baixos on el cost no superi el 30% dels ingressos, així com amb ajudes per facilitar l’accés a l’habitatge de col·lectius i contra la pobresa energètica, per garantir els subministraments bàsics de llum, aigua i gas.

Més informació:

Consulta el text complet de l’avantprojecte de Llei per la Funció Social de l’Habitatge a http://goo.gl/Qt5ICH