El grup d’hematologia i hemoteràpia de l’Institut d’Investigació Sanitària La Fe (IIS La Fe), encapçalat pel doctor Miguel Ángel Sanz, ha detectat noves alteracions genètiques en pacients amb leucèmia promielocítica aguda.

Els resultats han estat publicats a la revista científica Plos One i suposen l’anàlisi del major nombre de mutacions genètiques de la leucèmia promielocítica aguda dut a terme fins ara. La investigació ha comptat amb la col·laboració del departament de genòmica computacional del Centre d’Investigació Príncep Felip de València, dirigit pel doctor Joaquín Dopazo.

Els avenços tecnològics en seqüenciació genòmica estan permetent augmentar el grau de personalització en el diagnòstic i el tractament del càncer, ja que “fan possible l’estudi a gran escala de totes les alteracions adquirides en el creixement anormal i descontrolat de cèl·lules”, segons ha destacat Mariam Ibáñez, primera autora de l’estudi. Ibañez ha assenyalat que algunes de les alteracions genètiques en la cèl·lula hematopoètica s’utilitzen ja per establir el diagnòstic i pronòstic de la leucèmia mieloblàstica aguda “de manera que es pugui determinar la teràpia més òptima per a cada pacient”.

No obstant això, en els casos de les leucèmies amb reordenaments específics recurrents, com és la leucèmia promielocítica aguda, encara es desconeixen bona part dels mecanismes que puguin desencadenar la malaltia. “Fins ara, els estudis es limitaven a analitzar gens de manera individual sense tenir en compte el context i les relacions que aquests tenen en la biologia cel·lular”, tot i que les noves tecnologies han fet possible abordar l’estudi complet de totes les alteracions del clon tumoral en un pacient mitjançant seqüenciació massiva, amb la possible troballa de marcadors genètics amb implicacions pronòstiques i / o terapèutiques.

En aquest sentit, els investigadors van dur a terme la caracterització de pacients amb leucèmia promielocítica aguda mitjançant tècniques de nova generació, al costat d’un cribratge bioinformàtic exhaustiu de les dades, i van ser capaços de detectar noves alteracions genètiques presents en aquests pacients.

Els resultats d’aquest treball han estat recollits en l’article “The Mutational Landscape of Acute Promyelocytic Leukemia reveals an interacting Network of Co-Occurrences and Recurrent Mutations” i permetrà definir models d’alteració de la cèl·lula leucèmica, identificant, no només les lesions puntuals produïdes , sinó també les rutes cel·lulars alterades, segons destaca el doctor José Cervera, investigador principal del projecte. Així mateix Cervera afegeix que aquests descobriments, un cop validats, “podran transformar-se en dades de rellevància clínica que podran ser potencialment utilitzats en la presa de decisions sobre el pronòstic i tractament d’aquests pacients”. Malgrat tot, matisa que els resultats s’han d’interpretar amb cautela, ja que la validesa d’aquests models dissenyats in silico, ha de ser testada en models cel·lulars in vitro.

D’altra banda, aquest treball posa de manifest que “l’aplicació de tècniques d’anàlisi de dades innovadores, basades en biologia de sistemes, permeten descobrir noves associacions a la malaltia allà on les tècniques estadístiques convencionals d’associació no tenen potència suficient, i això és especialment rellevant en malalties rares, on el nombre d’individus per analitzar és inevitablement petit “, segons ha destacat el doctor Dopazo.

La leucèmia promielocítica aguda és un subtipus de leucèmia mieloide aguda caracteritzada per la presència del gen de fusió PML / RARA, conseqüència d’una translocació cromosòmica equilibrada, i que presenta unes característiques morfològiques, citogenètiques i moleculars úniques. Es tracta d’un dels subtipus de leucèmia aguda més freqüents i constitueix un paradigma de l’anomenada “medicina de precisió”, es tracta de la primera neoplàsia humana que va comptar amb un tractament específic dirigit a una diana molecular. En l’actualitat la supervivència mitjana d’aquests pacients se situa entorn del 85% als 5 anys, sent excepcionals les recaigudes.