La consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, ha volgut recordar, amb motiu del Dia Europeu de Lluita contra la Pobresa Energètica, la importància del treball conjunt de les administracions públiques per lluitar contra la pobresa energètica. “És necessària la unió i l’aliança de tots per aconseguir que cap família valenciana passi fred ni hagi de renunciar als subministraments bàsics de llum, aigua i gas”, ha assenyalat.

En aquest sentit, la consellera ha destacat la gran tasca que fan els ajuntaments a través dels serveis socials per assegurar el subministrament d’energia i aigua potable a les persones i famílies en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió.

Així mateix, María José Salvador ha recordat que el Consell “conscient de l’increment produït en els últims anys en el nombre de llars en situació de pobresa energètica i sensible a la problemàtica d’exclusió residencial i social generada, està adoptant per primera vegada diverses mesures per permetre l’accés d’aquells sectors més necessitats de la població a uns estàndards mínims de vida “. Per això, s’ha posat en marxa el Pla Contra la Pobresa Energètica que ja compta amb l’adhesió de 238 municipis i, en els pròximes dies, es començaran a tramitar les primeres sol·licituds.

Ajuts econòmics per pagar aigua, llum i gas

La conselleria ha articulat un procediment amb els ajuntaments per tramitar ajudes econòmiques per a aquelles llars amb un nivell de renda que no sigui capaç de fer front als rebuts de llum, aigua i gas així com a aquelles persones que no poden fer front al pagament de el lloguer i es trobin en situació d’exclusió social. Prèviament i per a la consecució d’aquest fi, la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori va subscriure acords de col·laboració amb ENDESA, Gas Natural Fenosa i Iberdrola.

Els ajuts per a evitar la pobresa energètica serà en els casos de tall de subministrament elèctric o de gas de 75 euros per rebut mensual i fins a un màxim de 300 euros per consumidor i any, i en cas de tall d’aigua potable, fins a 15 euros per rebut mensual i un màxim de 60 euros per consumidor i any. Així mateix podran ser objecte d’ajuts els costos ocasionats per restablir els subministraments en el cas que s’hagi produït la seva cort.

Els ingressos de les famílies sol·licitants d’aquests ajuts són aquelles amb ingressos inferiors a 11.182,71 euros i inferiors a 14.910,28 euros en famílies amb algun membre amb discapacitat o gran dependència. En tots dos casos, els serveis socials emetran un informe de cada situació.

Col·laboració amb els serveis socials

Els destinataris de la subvenció són els municipis de la Comunitat Valenciana. D’aquesta manera, quan els serveis socials dels ajuntaments adherits detectin el cas d’una persona o família en situació de vulnerabilitat, amb serioses dificultats per al pagament del subministrament d’electricitat o de gas, o que ja s’ha produït la suspensió del subministrament, realitzaran una valoració per determinar si poden ser beneficiaris de l’ajuda.

Si reuneix els requisits, els serveis socials ho posaran en coneixement de les empreses subministradores i de la Conselleria i es paralitzarà el procediment de suspensió del subministrament mentre es gestiona el pagament de les factures degudes.

Restabliment del servei

Per la seva banda, l’empresa subministradora sol·licitarà de manera immediata el restabliment del subministrament. Així mateix no tornaran a sol·licitar la suspensió del subministrament mentre es gestiona la concessió de les ajudes. Tampoc exigiran el pagament de cap tipus d’interessos.

L’Ajuntament pagarà directament a l’empresa l’import total del deute i si s’ha restablert el subministrament, els drets de reconnexió. A més, comunicarà el pagament del deute a la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori qui tramitarà el pagament al consistori de les quantitats que aquest hagi abonat.

Els ajuntaments de la Comunitat que es vulguin adherir a aquests acords ha de fer-ho per via telemàtica a la pàgina web de la conselleria, www.citma.gva.es/pobresaenergetica, on també es troba tota la informació necessària i on s’haurà de presentar les sol·licituds . A més, també està a disposició dels ajuntaments i dels ciutadans el telèfon d’informació 012 on s’atendran tots els dubtes referent a això.

El Dia Europeu de Lluita contra la Pobresa Energètica commemora les gelades excepcionals i el fred intens que durant gairebé un mes va haver de suportar Europa al febrer de 1956, un dels hiverns més durs dels que es té constància.