La consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador ha presentat als municipis de València la Guia d’Avaluació Ambiental a l’Àmbit Municipal per a l’aplicació del nou model territorial, elaborada conjuntament per la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i vertebració del Territori i la Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. L’objectiu d’aquesta guia és facilitar els treballs als tècnics i professionals que han de realitzar ara aquestes tasques i la jornada ha estat organitzada en col·laboració amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP).

A la jornada, la consellera ha abordat les modificacions que presenta la nova Llei d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge (LOTUP), aprovada al desembre de 2015 i ha qualificat aquesta mateixa d ‘ “altament innovadora”, ja que permet avançar en una major sostenibilitat dels instruments del planejament urbanístic i “reforçar el paper dels ajuntaments en adequar la norma al marc competencial municipal en matèria d’urbanisme”. En aquest sentit, ha declarat que els ajuntaments “cobren tot el protagonisme en la tramitació i aprovació dels plans urbanístics que afecten aspectes d’ordenació pròpiament locals, com és el cas dels plans que regulen l’ordenació detallada”.

Agilitar els procediments administratius

En aquest sentit, Salvador ha agregat que l’assignació de la competència als ajuntaments suposa una mesura de “agilització” dels procediments d’aprovació dels plans, “evitant així el coll d’ampolla que es generava abans quan tota l’avaluació ambiental requeia sobre un únic òrgan ambiental autonòmic “, el que implicarà la desaparició de l’acumulació d’expedients.

Per a la consellera, la modificació legal reafirma en tot cas que els plans han de ser “sostenibles”, d’acord amb la nova política del Consell. Així la nova ordenació territorial s’ha de realitzar “tenint en compte a les persones, atenent les seves necessitats i les millors condicions possibles de l’entorn urbà”.

Ha afegit que el nou urbanisme ha de recuperar la seva condició de funció pública pel que ha de ser transparent dins d’una configuració que afavoreixi el medi ambient, la qualitat de vida de les persones, alhora que contempli un model econòmic productiu i innovador en el que s’ofereixin “oportunitats per treballar en el que cadascú pugui aportar més per al creixement col·lectiu”.

Creant un nou model territorial

Salvador ha assegurat que el Consell està tramitant i aprovant documents que concreten el nou model urbanístic que pretén implantar l’actual Govern valencià. Així, s’ha iniciat la tramitació de la Llei per a la Funció Social de l’Habitatge, s’ha aprovat el Pla d’Acció territorial de Riscos d’Inundació de la Comunitat, es troba en avançat estat de tramitació el Pla d’Acció Territorial de l’Horta i s’ha superat la fase inicial d’avaluació ambiental del Pla d’Infraestructura Verda del Litoral.

De la mateixa manera, les comissions territorials d’Urbanisme estan aplicant criteris de sostenibilitat territorial de manera que es classifica com a sòl urbà el que està urbanitzat i com a sòl urbanitzable el sòl que sigui necessari per atendre les demandes de la població, i rebutgen les pressions de reclassificació de grans superfícies de sòl que atenien interessos econòmics “sense comptar amb els valors que resideixen al territori i que han motivat la situació urbanística en què ara ens trobem”.

En aquest sentit, la consellera ha abundat en que, per als plans urbanístics, s’estan aplicant una sèrie de metodologies que es fan servir com a eines que ajuden a plasmar un model territorial nou. Com a exemples ha assenyalat la infraestructura verda, com un sistema bàsic del territori; els estudis del paisatge, com anàlisi de la percepció de l’entorn i l’avaluació ambiental, com a procés d’estudi i anàlisi de la possible incidència de les decisions de planejament en el territori i l’adopció de les solucions més adequades.

jornada informativa

En l’acte de presentació de la jornada informativa ha intervingut també el director general d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, Lluís Ferrando, el qual ha desgranat les modificacions de la Llei d’Ordenació del Territori. A més han participat representants de la Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient per a explicar el procediment d’avaluació ambiental estratègica.

La guia per a l’aplicació del nou model territorial es presentarà en les pròximes setmanes als municipis d’Alacant i Castelló.