Després de l’obtenció de resolució favorable després de la demanda promoguda per CCOO per al personal del Consorci per als anys 2013 i 2014. reconeixent el dret mitjançant la sentència 305/15, de setembre de 2015, i veient la resistència de l’Empresa executar el dret al abonament de la productivitat, els treballadors han hagut de avançar en la via judicial en reclamació individual del pagament efectiu de les quantitats degudes.

Així, aquest mes d’abril s’han celebrat per aquest motiu un total de 24 judicis, a la esperade 100 demandes presentades pendents, la sentència conflueix en el sentit de declarar estimatòria de la demanda interposada contra el Consorci Hospitalari, condemnant al mateix a l’abonament a les persones demandants de les quantitats reclamades en concepte de productivitat dels anys 2013 i 2014, contemplant un increment en concepte d’interessos per mora.

Des de CCOO, que ha seguit assistint jurídicament a la part treballadora, ens congratulem de l’avanç i reconeixement en matèria de drets, alhora que lamentem que els treballadors hagin de acudira la víajudicial en reclamació de drets laborals que l’administració saaiitaria pública vulnera reiteradament per impagarel concepte retributiu de productividaddurante anys.