El President de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat que el Consell aprovarà aquest divendres mesures per pal·liar els danys originats per les fortes pluges registrades a la Comunitat Valenciana tant en aquests últims dies com els passats 27 i 28 de novembre.

Aquestes precipitacions han produït danys a cultius ia béns de titularitat pública, a les infraestructures agrícoles ia les xarxes de camins locals, agrícoles i forestals, tal com ha explicat el cap del Consell després de mantenir una reunió amb el president de la Diputació de Castelló , Javier Moliner.

“Anem a avaluar tot el que ha passat i, en funció d’aquesta anàlisi, prendrem mesures per sol·licitar la col·laboració del Govern d’Espanya i fer front a les situacions més complicades que s’han produït en algunes zones i que han deteriorat infraestructures viàries o un altre tipus d’infraestructures fonamentals “, ha subratllat Puig.

En concret, els dies 27 i 28 de novembre, els dies 4 i 5 de desembre de 2016 i, de manera especial, els dies 17, 18 i 19 d’aquest mateix mes, la Comunitat Valenciana ha patit una sèrie de fenòmens tempestuosos d’inusitada intensitat, amb registres acumulats que van superar àmpliament els 100 litres per metre quadrat en 24 hores en moltes localitats.

Per això, davant d’aquesta situació, el Govern valencià ha iniciat les accions pertinents per aconseguir el més aviat possible el retorn a la normalitat de totes les zones que s’han vist vist afectades en tota la Comunitat.

En aquest sentit, el decret que s’aprovarà aquest divendres recull que s’establirà un termini de 30 dies, comptats des de la publicació d’aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), perquè els municipis afectats puguin presentar les seves estimacions de danys, de les infraestructures i béns públics, com a conseqüència de les pluges.

Un cop presentades les sol·licituds, es durà a terme una avaluació per part d’una comissió tècnica presidida pel director de l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències.

Així mateix, la comissió farà una estimació pressupostària amb càrrec al Fons de Contingència per a l’exercici 2017. En el cas de superar-se la dotació pressupostària prevista, es podrà establir un prorrateig entre totes les actuacions finançables, que s’imputaran a càrrec del Fons de Contingència per l’exercici 2017. Tot això sense perjudici que els departaments competents puguin cofinançar amb càrrec als seus fons propis ordinaris les actuacions previstes fins al 100 per 100 del seu cost.

Les actuacions d’inversió directa poden realitzar-se mitjançant encàrrec a mitjans propis als quals es refereix el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.