El Consell d’Administració del València CF vol comunicar el resultat de la subscripció preferent d’accions pels Srs.

Accionistes en el marc de l’acord d’augment de capital social amb càrrec a aportacions dineràries aprovat en la Junta General Ordinària celebrada el passat 11 de desembre del 2015.

En acabar el període de subscripció preferent el passat 31 de gener de 2016, han estat subscrites un total de 2.753 noves accions, resultant un import total desemborsat de 185.843,76 euros.

Un cop executats els dos trams d’ampliació de capital aprovats en la passada Junta General Ordinària celebrada el 11 de Desembre de 2015, el primer per compensació de crèdits de l’accionista majoritari Meriton Holdings Limited en un import de 100 milions d’Euros i el segon amb càrrec aportacions dineràries en el referit import de 185.843,76 euros, els fons propis de la Societat s’han vist reforçats en 100.185.843,76 euros.

Arran d’aquestes operacions, la capitalització de la Societat ha passat dels 51.085.716,00 euros als 151.271.559,76 euros, corresponent 86.942.079,36 Euros a capital social i 64.329.480,40 Euros a prima de emissió.

El València CF presenta avui un dels millors nivells de capitalització d’entre els Clubs de Futbol espanyols.