Segons recull el septim estudi del fitxer de inquilins morosos “FIM” al finalitzar l’any passat 2014, cada inquilí moros deu una mitjana de 6144€ en la Comunitat Valenciana.

Aquesta xifra que es va registrar al finalitzar l’any passat, representa un 14’48% mes que a l’any anterior 2013.

Finalment queda comentar, que la xifra mitjana de deute dels inquilins morosos en la Comunitat Valenciana es 300€ inferior a la morositat mitjana a nivell nacional.