La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori sotmet a a consultes, participació i informació pública, per un període de tres mesos, la proposta del Pla d’Acció Territorial d’Ordenació i Dinamització de l’Horta de València

En aquest sentit, segons la Resolució que publica el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, la proposta del Pla d’Acció Territorial d’Ordenació i Dinamització de l’Horta de València ve acompanyat de la documentació ambiental pertinent, estudi del paisatge i altres informes.

La resolució també comporta la suspensió d’aprovació de nous programes d’actuació, així com la suspensió d’atorgar llicències en sòl urbanitzable i no urbanitzable, incompatibles amb les determinacions normatives del mateix.

El termini de consultes començarà a comptar a partir del 13 de juliol i, perquè tots els interessats puguin participar, formular observacions, al·legacions o suggeriments, es difondrà la Resolució en el tauler d’anuncis de 44 ajuntaments de València.

A més es podrà consultar la documentació a la Subdirecció General de Territori de la Conselleria, en el Servei Territorial d’Urbanisme de València, així com a través del web http://www.habitatge.gva.es/va/horta

Protegir un dels espais més valuosos de València

El Pla d’Acció Territorial d’Ordenació i Dinamització de l’Horta de València té per objecte protegir un dels espais de València més valuosos pels seus paisatges únics, per la seva naturalesa, pels seus valors ambientals, així com per la seva riquesa patrimonial i agrícola.

Així, el nivell de protecció que s’oferirà a l’horta beneficiarà els municipis de l’àrea metropolitana de València. Aquest PAT proposa un model urbanístic sostenible en afegir 1.500 hectàrees de sòl protegit de les 10.000 hectàrees que constitueixen l’Horta, alhora que es pretén dinamitzar l’activitat productiva de l’horta amb la creació d’un ens de gestió en el qual estiguin presents les administracions implicades, les séquies del Tribunal de les Aigües i de Montcada, així com les associacions agràries, col·lectius en favor de la protecció de l’Horta, etc. Es tracta d’un instrument de gestió encarregat de crear una marca de qualitat dels productes de l’horta i de millorar els canals de comercialització dels productes, potenciant l’agricultura de proximitat entre els consumidors amb la garantia de la seva procedència.

El Pla d’Acció Territorial

En primer lloc, el Pla d’Acció Territorial de l’Horta defineix la infraestructura verda de l’Horta, diferenciant el sòl agrari protegit, els elements de connexió ecològica i funcional i els espais de valor natural.

En segon lloc, el PAT proposa un model urbanístic sostenible que protegeix molta més horta que anteriors documents. Així, de les aproximadament 10.000 hectàrees que constitueixen l’Horta, més de 1.500 les afegeix el PAT, posant fi a expectatives urbanístiques desmesurades que amenaçaven amb fragmentar l’Horta i la seva viabilitat futura.

En tercer lloc, el PAT proposa mesures ambicioses en matèria d’ús públic i d’activitats terciàries compatibles amb l’activitat agrària. A l’Horta es podran implantar de forma controlada activitats de restauració amb productes propis, instal·lacions de turisme rural, centres d’artesania, mercats i llocs de venda de productes de l’Horta, per tal d’obtenir rendes complementàries a l’activitat principal i dinamitzar l’activitat productiva.

De la mateixa manera, es proposen un conjunt d’itineraris històrics, punts de connexió amb els sistemes de transport sostenible d’alta capacitat, una xarxa de miradors del paisatge, de punts d’accés a l’horta, per al gaudi d’un espai proper i carregat d’història, però sempre respectant les tasques quotidianes dels agricultors.