La tesi Divulgación de riesgos en empresas no financieras españolas, presentada pel professor José Antonio Reverte Sánchez, del Departament de Finances i Comptabilitat de la Universitat Jaume I de Castelló, analitza la percepció dels riscos, sistemàtic i idiosincràtic, que tenen els mercats en dos períodes: precrisis (2006-07) i crisi (2010-11).

D’igual manera, l’estudi s’estén a l’impacte que produeix la qualitat i quantitat d’informació sobre riscos, reflectit en el volum de contractació en aquests mercats.

La informació sobre riscos que divulguen les empreses espanyoles no financeres es realitza principalment en els Estats Financers i els Informes de Gestió anuals, i d’aquests documents poden obtenir coneixement els stakeholders (usuaris en general) per a la presa de decisions sobre les seues inversions, després de balancejar el binomi rendibilitat-risc.

Es constata en aquesta tesi que a major qualitat informativa sobre riscos, el mercat percep que hi ha menor risc sistemàtic; no així pel que fa a la quantitat divulgada. No obstant açò, ambdues qualitats no són rellevants a l’hora d’explicar la percepció que, del risc idiosincràtic i del nivell d’asimetria informativa, té el mercat.

Reverte considera que l’explicació d’açò pot cercar-se en el fet que el mercat anticipa la informació sobre riscos, i per tant les cotitzacions i volums de contractació han descomptat el seu efecte amb anterioritat a la seua divulgació. O també, assenyala, podria deure’s al fet que la informació divulgada mancara de rellevància (per al mercat) a l’hora de fixar el perfil de risc de l’empresa.

La tesi defensada el passat 15 de gener, que ha merescut la qualificació d’excel·lent cum laude, ha sigut dirigida pels doctores J. David Cabedo Semper i José Miguel Tirado Beltrán, professors titulars del Departament de Finances i Comptabilitat de l’UJI. El tribunal va estar format per Ismael Moya Clemente, catedràtic de la Universitat Politècnica de València, Francisco Guijarro Martínez, professor titular de la Universitat Politècnica de València, i Iluminada Fuertes Fuertes, professora titular del Departament de Finances i Comptabilitat de l’UJI.