La UVAP ha gestionat durant 2017 un total de 21 vehicles posats a disposició judicial i altres 1.041 que han hagut de ser desplaçats de la via pública sense sanció per a la celebració d’esdeveniments esportius, culturals i festius. Per infraccions de trànsit han hagut de ser retirats dels carrers amb grua 627 vehicles durant el primer semestre de l’any.

La Unitat de Vehicles Abandonats i Precintats (UVAP) de la Policia Local de Vila-real ha gestionat durant 2017 un total de 59 vehicles abandonats, bé en la via pública o bé en el dipòsit municipal, en no ser retirats pels propietaris després d’haver sigut traslladats per infracció. La UVAP s’encarrega també de la gestió dels precintes judicials i d’altres administracions, a més del control d’entrada i eixida de vehicles del dipòsit.

La UVAP realitza un important treball per a retirar dels carrers aquells vehicles abandonats que poden suposar un perill o una molèstia per als veïns, a més d’aquells que incompleixen les normatives que garanteixen la convivència”, assenyala el regidor de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, Javier Serralvo. Per a determinar que un cotxe està abandonat i procedir a la seua retirada, la unitat especialitzada obri expedient al vehicle, localitzat en la via pública bé d’ofici o a instàncies dels veïns, per a, en un termini aproximat d’un mes, resoldre la situació amb la retirada del vehicle al dipòsit. Per aquesta via, s’han tramitat 26 vehicles dels 59 abandonats durant el primer semestre de l’any. La resta, un total de 33, han sigut gestionats com abandonats després de ser retirats al dipòsit per infracció de la via pública i no ser arreplegats pels seus propietaris en un període de dos mesos. En tots dos casos, quan un vehicle és declarat en abandó, se sotmet a informe per part dels tècnics municipals i, en funció del seu estat, es deriva a la seua eliminació i gestió per part d’un centre autoritzat o bé se subhasta.

A més dels vehicles abandonats, la UVAP ha gestionat durant 2017 un total de 21 vehicles posats a disposició judicial i altres 1.041 que han hagut de ser desplaçats de la via pública sense sanció per a la celebració d’esdeveniments esportius, culturals i festius. Per infraccions de trànsit han hagut de ser retirats dels carrers amb grua 627 vehicles durant el primer semestre de l’any.

La Policia Local recorda que en el web municipal existeix un enllaç des d’on els ciutadans que vulguen donar de baixa definitiva el seu vehicle poder fer-ho a través de la UVAP. La recollida per part de la grua es gestiona sense cost i, posteriorment, s’envia a un centre autoritzat de tractament de vehicles per al seu reciclat i es tramita la baixa.